Dr. Hakan Eraltan

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Dr.E. Hakan Eraltan Muayenehanesi olarak kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Dr. E. Hakan Eraltan Muayenehanesi olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, muayenehanemiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla KVKK kapsamında işbu metin ile sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

 1. KVKK Neden Düzenlenmiştir ? Gerek kamu kurumları gerek özel kuruluşlar, bir görevin yerine getirilmesi veya bir hizmetin sunumuyla bağlantılı olarak, kişisel veri niteliğindeki bilgileri uzun süredir işlemektedirler. Bu durum kanunlardan kaynaklanabildiği gibi, bazen kişilerin rızasına veya bir sözleşmeye dayanmakta, bazen de yapılan işlemin niteliğine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Belirtmek gerekir ki, kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin veri işleme sürecinde de korunması öncelikli konulardan biridir. KVKK, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, kişinin mahremiyet hakkı ile bilgi güvenliği hakkının korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların belirlenmesi amaçları ile yürürlüğe girmiştir.
 2. Kişisel Veri Nedir? Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Yalnızca ad, soyad, doğum tarihi ve doğum yeri gibi kişinin kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir kişinin belirli veya belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir şekilde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o kişinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Bu durum, kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar.
 3. Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir? Özel nitelikli kişisel veriler, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerinden oluşmaktadır. Belirtilen veri kategorileri KVKK'da sınırlı olarak düzenlenmiş olup, bu kategorilerin dışında kalan kişisel veriler mevzuatkapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.
 4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Nedir? Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerin belirtilen şekilde toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyet Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesi olarak değerlendirilmektedir.
 5. İlgili Kişi Kimdir? İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir. KVKK yalnızca gerçek kişilerin kişisel hak ve özgürlüklerini korumakta, tüzel kişileri kapsamamaktadır.
 6. Veri Sorumlusu Kimdir? Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bizatihi kendileri ?veri sorumlusu? olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen hukuki sorumluluk tüzel kişinin şahsında doğacaktır. Bu konuda kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri bakımından bir farklılık gözetilmemektedir. Kanuna göre veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amacını ve yöntemini belirleyen kişidir. Yani işleme faaliyetinin ?neden? ve ?nasıl? yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir.
 7. Açık Rıza Nedir ve Hangi Durumlarda Alınması Gerekir? Açık rıza, ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak ve sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanıdır. Açık rızanın bu anlamda, rıza veren kişinin olumlu irade beyanını içermesi gerekecek olup, diğer mevzuattaki düzenlemeler saklı kalmak üzere, açık rızanın yazılı şekilde alınmasına gerek bulunmamaktadır. Örneğin KVKK uyarınca, gerçek kişilere ait sağlık bilgileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi gibi amaçlar haricinde sır saklama yükümlülüğü altında bulunmayan kişiler tarafından yalnızca açık rızaya bağlı olarak işlenebilecektir.
 8. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı Dr. E. Hakan Eraltan Muayenehanesi ile Doktor-Hasta ilişkisi kapsamında ve/veya çalışan/işveren paylaştığınız kişisel verileriniz, Dr. E. Hakan Eraltan'ın koruması altındadır. İşleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince Dr. E. Hakan Eraltan, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için KVK Kurumunun belirlemiş olduğu gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaya özen göstermektedir.
 9. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir? 
  1. Kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
  2. kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  3. kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  4. kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  5. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  6. kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  9. kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından web sitemiz KVKK Başvuru Formu sayfasında belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Dr.E. Hakan Eraltan, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Dr.E. Hakan Eraltan taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Fener-Kalamış Cad.Uzunal Apt 90/2 Fenerbahçe Kadıköy / İstanbul +90 (216) 336 54 20