Dr. Hakan Eraltan

DOKTOR E. HAKAN ERALTAN HASTA KAYITLARININ İŞLENMESİNE İLİŞKİN KVKK AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)'nun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Doktor E. Hakan Eraltan("Kuruluş") tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kuruluş, siz hastalarımızdanelde edilen kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca "Veri Sorumlusu" sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

 

Adres :Fener - Kalamış Cad. Uzunal Apt, D:90/2, 34726

Fenerbahçe / Kadıköy/İstanbul

Telefon :+90 216 336 54 20

Fax : +90 216 345 99 31

E-posta :kvkk@drakupunktur.com

 

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, Soyad, Yaş, Cinsiyet, TC Kimlik Numarası

İletişim Bilgileri

Ev telefonu, İş telefonu,Adres

Mesleki Deneyim

Meslek,

Sağlık Bilgileri

Boy, Kilo, Beden ölçüleri, Teşhis ve Tanı, Laboratuvar Bulguları, Kullanılan İlaçlar, Alışkanlıklar, Geçirilen Hastalıklar, Hastalık Şikayetleri, Anamnez

Hukuki İşlem Bilgisi

Protokol Numarası

Diğer

Özgeçmiş, Soygeçmiş

 

 

 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;

 • Yasal mevzuat kapsamında Hekim - Hasta ilişkisinin kurulması,ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi
 • Hasta kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK'da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Kuruluş tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; kanunen yetkili kamu kurumlarına, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimizeaktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kuruluş, kişisel verilerinizi doktor-hasta ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan Kanunun 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplamaktadır.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Başta 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerle kuruluşuntabi olduğu mevzuatlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

 

Kanunun 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sayılan haklarınız kapsamında ........... mail adresi aracılığı ile her zaman iletişime geçebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili şirketimize yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, www.drakupunktur.com adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sayfasında belirtilen başvuru yöntemleri ile veya tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Fener-Kalamış Cad.Uzunal Apt 90/2 Fenerbahçe Kadıköy / İstanbul +90 (216) 336 54 20